:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

اندازه گيري زاويه سفت كردن مهره قفل كن

اندازه گيري زاويه سفت كردن مهره قفل كن

نصب بيرينگ هاي كوچك ومتوسط  را مي توان  به سادگي  با روشي  كه در زير  شرح داده مي شود وشامل  اندازه گيري  زاويه سفت  كردن α مهره قفل كن است،‌انجام داد (شكل زير) مقادير زاويه α در جدول5 آورده شده اند .

 


 

 

(جدول 5)

 

قبل از سفت كردن مهره تا موقعيت نهايي بايد بيرينگ را بر روي سطح  مخروطي شفت يا غلاف به بالا فشار داده  تا رينگ داخلي به طور كامل با محل نشستن خود تماس داشته و رينگ داخلي نتواند بر روي شفت حركت كند. با چرخاندن مهره به اندازه زاويه معين بيرينگ از جاي خود حركت كرده و در موقعيت نهايي قرار مي گيرد. در صورت امكان  لقي باقيمانده بايد اندازه گيري شود .
اگر از مهره نوع KM استفاده مي شود ،‌ بايد مهره را باز كرده واشر قفل كن را در جاي خود قرار داده و مهره را مجددا سفت كرده آن را با خم كردن يكي از پره هاي واشر در شيار هاي مهره قفل كرد. درصورت استفاده از مهره KMFE مي توان  مهره را با سفت كردن پيچ  مغزي با گشتاور توصيه شده محكم  مي شود