:شماره تماس 
 :واتس اپ 

اندازه گيري زاويه سفت كردن مهره قفل كن

اندازه گيري زاويه سفت كردن مهره قفل كن

روش استفاده از زاويه سفت كردن a مهره قفل‌كن، يك روش ساده و دقيق براي نصب بلبيرينگ‌هاي خود تنظيم با رينگ داخلي مخروطي است. مقادير توصيه شده زاويه a درجدول زير آورده شده‌اند. (شكل زير)
قبل از سفت  كردن نهايي، بيرينگ را بايد در جاي خود بر روش شفت مخروطي يا غلاف قرار داده به طوري كه كاملاً با محل نشستن خود در تماس بوده و نسبت به شفت حركت نداشته باشد. با سفت كردن مهره به اندازه زاويه a بيرينگ به سمت بالا حركت كرده و در جاي مناسب قرار مي‌گيرد. لقي باقيمانده بيرينگ بايد بعد از نصب با چرخاندن و پيچاندن رينگ خارجي بررسي شود.
پس از باز كردن مهره، واشر قفل‌كن را در جاي خود قرار داده و مهره را مجدداً سفت كرده و با خم كردن يكي از پره‌هاي واشر قفل‌كن در شيارهاي اطراف مهره، آن را قفل كرد.

 

 

                                                                    (جدول)