:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

اندازه گيري بالا روي محوري

اندازه گيري بالا روي محوري

بيرينگ ها با رينگ داخلي  مخروطي را مي توان با اندازه گيري بالا روي محوري  s رينگ داخلي بر روي سطح مخروطي نصب كرد.مقادير بالا روي محوري s براي كاربردهاي عمومي درجدول زير آورده شده اند.


روش بالا روي محوري SKF مناسب ترين روشو نصب  است كه روش قابل اطمينان وساده براي تعيين موقعيت اوليه كه بالا روي محوري بايد از اين موقعيت اندازه گيري  شود ارائه  مي كند براي اين منظور به ابزارهاي زير نياز است (شكل زير )
- يك مهره  هيدروليكي طرح E...HMV
-  يك پمپ هيدروليكي  با
-  فشار  سنج  ،مناسب براي شرايط نصب و
-  گيج عقربه اي

 

در اين روش بيرينگ تا يك موقعيت اوليه مشخص بر روي سطح  مخروطي بالا رانده  مي شود (شكل1 ) اين موقعيت با ميزان فشار روغن در مهره هيدروليكي تعيين مي شود.

(شكل 1)

 

در اين شرايط  بخشي از لقي داخلي كاهش مي يابد . فشار روغن با يك فشار  سنج كنترل  مي شود . پس از اين  مرحله بيرينگ از موقعيت اوليه به موقعيت نهايي در فاصله  مشخص بر روي سطح مخروطي  بالا رانده مي شود حركت محوري  S را ميتوان به طور دقيق با گيج عقربه اي  كه بر روي  مهره  هيدروليكي نصب شده تعيين كرد .
مقادير  فشار  روغن و جابجايي  محوري  براي هر  بيرينگ تعيين شده است . اين مقادير براي چيدمان  هايي كه (شكل 2)

- يك سطح تماس لغزشي ويا
- دو سطح  تماس لغزشي دارند ،‌ صحيح  مي باشند .