:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

اندازه گيري بالا روي محوري

اندازه گيري بالا روي محوري

بيرينگ ها با رينگ داخلي مخروطي را مي توان بااندازه گيري بالا روي محوري S رينگ داخلي بر روي سطح  مخروطي نصب كرد مقادير بالا روي محوري  S براي كاربرد هاي عمومي در جدول5  آورده شده است.


روش بالا روي محوري  SKF مناسب  ترين روش نصب است ، كه روش قابل اطمينان وساده را براي تعيين موقعيت اوليه كه بالا محوري بايد از اين موقعيت اندازه گيري شود ،‌ارائه مي كند براي اين منظور به ابزارهاي زير نياز  است. (شكل زير)


 

 

 - يك مهره هيدروليكي طرح E...HMV
 - يك پمپ هيدروليكي با
 - فشار سنج  ،‌مناسب براي شرايط نصب و
 - گيج عقربه اي

دراين روش بيرينگ تا يك موقعيت اوليه مشخص بر روي سطح مخروطي  بالا رانده مي شود (شكل زير) اين موقعيت با ميزان فشار روغن درمهره هيدروليكي تعيين مي شود. در اين شرايط بخشي از لقي داخلي كاهش مي يابد. فشار روغن با يك فشار سنج كنترل مي شود . پس از اين مرحله بيرينگ از موقعيت اوليه به موقعيت نهايي در فاصله مشخص بر روي سطح مخروطي بالا رانده مي شود حركت محوري  S را مي توان به طور دقيق باگيج عقربه اي كه بر روي مهره هيدروليكي نصب شده تعيين كرد .

 


 مقادير  فشار  روغن  و جابجايي  محوري  براي  هر بيرينگ تعيين  شده است  اين مقادير  براي چيدمان هايي  كه :
- يك سطح  تماس  لغزشي 
-  دو سطح  تماس  لغزشي دارند ،
صحيح  مي باشند .