:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

اندازه گيري بالا روي محوري

اندازه گيري بالا روي محوري

نصب بيرينگ ها با رينگ داخلي مخروطي با اندازه‌گيري بالا روي محوري s رينگ داخلي بر روي شفت يا غلاف خهود امكان‌پذير مي‌باشد. مقادير توصيه شده بالا روي محوري s براي كاربردهاي عمومي  درجدول آورده شده‌اند.
 روش مناسب در اين حالت استفاده از روش بالا  روي محوري SKF است، كه يك روش مطمئن و قابل اطمينان براي تعيين موقعيت اوليه شروع بالا روي محوري ارائه مي‌كند. براي اين منظور تجهيزات نصب زير لازم مي‌باشند. (شكل زير)


مهره هيدروليكي، طرح E ... HMV
• پمپ هيدروليكي مناسب
• گيج فشار (مناسب با شرايط نصب)
• گيج عقربه‌اي

در روش بالا روي فشار هيدروليكي در مهره باعث حركت بيرينگ بر روي شفت يا غلاف از موقعيت صفر تا نقطه شروع كه براساس فشار روغن در مهره هيدروليكي (شكل زير)تعيين مي‌گردد، مي‌شود. در اين حالت بخشي از كاهش لقي داخلي به دست آمده و فشار روغن توسط يك گيج كنترل مي‌شود. سپس بيرينگ از نقطه شروع تا موقعيت‌‌نهايي در فاصله معين بر روي شفت بالارانده مي‌شود. ميزان حركت محوري «S » را مي‌توان به صورت دقيق با نصب يك گيج عقربه‌اي بر روي مهره هيدروليكي اندازه‌گيري كرد.
 SKF مقادير فشار روغن و جابجايي محوري را براي هر بيرينگ به صورت جداگانه تعيين كرده است. اين مقادير براي چيدمان‌ها با
• يك شطح لغزشي و
• دو سطح لغزشي صحيح مي‌باشند.