:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

اندازه گيري انبساط رينگ داخلي

اندازه گيري انبساط رينگ داخلي

روش اندازه گيري انبساط رينگ داخلي ،روشي ساده ،سريع ودقيق  براي نصب بيرينگ هاي بزرگ با رينگ داخلي مخروطي ميباشد كه نياز به اندازه گيري لقي داخلي قبل وبعد از نصب را برطرف ميكند .در روشSensorMount®  رينگ داخلي بيرينگ به سنسوري مجهز است كه به يك نشان دهنده ديجيتالي متصل  ميباشد (شكل).

 

بيرينگ به كمك ابزار  مناسب بر روي سطح مخروطي بالا رانده مي شود و سنسور مقدار انبساط  رينگ داخلي كه به قطر داخلي (m) وكاهش لقي (mm) مرتبط است ،رانشان ميدهد. جنبه هاي  نظير اندازه بيرينگ،صافي سطوح ،جنس و طرح شفت و توخالي يا توپر بودن شفت دراين روش مهم نمي باشند .