:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

انتخاب نوع بیرینگ ها

 

انتخاب نوع بیرینگ ها

 

هر نوع بیرینگ بر اساس طرح خود مشخصه‌ها و خواصی دارد که آن را کم و بیش برای یک کاربرد مناسب می‌کند. برای مثال، بلبیرینگ‌های شیار عمیق می‌توانند بارهای شعاعی و محوری متوسط را تحمل کنند. اصطکاک در این بیرینگ‌ها کم بوده و امکان تولید آنها با دقت زیاد و در طرح‌های کم سروصدا وجود دارد. بنابراین این بیرینگ‌ها در الکتروموتورهای الکتریکی کوچک و متوسط به طور وسیع استفاده می‌شوند.
رولربیرینگ‌های کروی و توریدال می‌توانند بارهای سنگین را تحمل کنند و همچنین خودتنظیم می‌باشند (خود را با عدم همراستایی بین شفت و نشیمنگاه تنظیم می‌کنند). این خواص آنها برای کاربرد در صنایع سنگین در جایی که بار سنگین، تغییر شکل شفت و عدم همراستایی وجود دارد، مناسب می‌کند.
در بیشتر موارد چندین عامل باید در نظر گرفته شده و نسبت به یکدیگر مقایسه شوند. لذا امکان ارائه یک قانون عمومی وجود ندارد. اطلاعات ارائه شده در این بخش مهم‌ترین فاکتورهایی هستند که باید در انتخاب یک بیرینگ استاندارد در نظر گرفته شوند، که عبارتند از:
• فضای موجود
• بارها
• عدم همراستایی (Misalignment)
• دقت
• سرعت
• حرکت بی سروصدا
• سفتی (Stiffness)
• جابجایی محوری
• نصب و بیرون آوردن بیرینگ
• بیرینگ‌های آب‌بندی شده

خلاصه‌ای از انواع بیرینگ‌های استاندارد، طرح و مشخصة آنها و مناسب بودن آنها برای شرایط و کاربردهای مختلف در ماتریس  آورده شده است. جزئیات کامل هر نوع بیرینگ خاص به همراه مشخصه‌ها و طرح‌های موجود آن در بخش مربوط به آن بیرینگ آمده است. بیرینگ‌هایی که در ماتریس آورده نشده‌اند، عموماً برای چند کاربرد شناخته شده خاص به کار می‌روند.
ماتریس یک تقسیم‌بندی نسبتاً سطحی از بیرینگ‌ها را نشان می‌دهد. به علت محدودیت علائم در ماتریس نمی‌توان اختلاف دقیق بین بیرینگ‌ها را نشان داد. همچنین بعضی خواص فقط به طرح بیرینگ بستگی ندارند. برای مثال سفتی در یک چیدمان شامل بیرینگ‌های تماس زاویه‌ای یا مخروطی به پیش‌بار و سرعت نیز بستگی دارد و سرعت خود بستگی به دقت بیرینگ و دیگر اجزاء و طراحی قفسه دارد. جدای از محدودیت‌های آن، ماتریس  را می‌توان برای انتخاب نوع بیرینگ به کار برد. البته لازم به ذکر است که هزینه کل چیدمان بیرینگ‌ها و مسائل مربوط به انبارداری نیز در انتخاب نهایی تأثیرگذار می‌باشند.
پارامترهای مهم در طراحی چیدمان بیرینگ‌ها نظیر ظرفیت حمل بار و عمر، اصطکاک، سرعت‌های مجاز، لقی داخلی بیرینگ یا پیش‌بار، روانکاری و آب‌بندی در بخش‌های دیگر به طور کامل بررسی می‌شوند.