:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

انتخاب روغن هاي روانكار

انتخاب روغن هاي روانكار

انتخاب اوليه روغن بر مبناي لزجت مورد نياز براي روانكاري در دماي كاركرد بيرينگ مي‌باشد. لزجت روغن به دما بستگي دارد و با افزايش دما كاهش مي‌يابد. رابطه لزجت روغن با دما با انديس لزجت VI مشخص مي‌شود (تغييرات كم لزجت با دما)، حداقل 85، توصيه مي‌شود.
براي تشكيل فيلم روغن با ضخات كافي در محل تماس اجزاي غلتنده و سطوح غلتش، روغن بايد لزجت سينماتيكي حداقلي در دماي كاركرد داشته باشد. اين لزجت سينماتيكي حداقل   براي روانكاري كافي از نمودار 5 براي روغن‌هاي معدني به دست مي‌‌آيد. وقتي دماي كاركرد از تجربه قبلي معين باشد و يا قابل محاسبه است لزجت روانكار در دماي مرجع استاندارد C ْ 40 نظير كلاس لزجت روغن ISO VG را مي‌توان از نمودار زير براي انديس لزجت 95 به دست آورد.

(نمودار 5)


بعضي از انواع بيرينگ نظير  رولربيرينگ‌هاي كروي، رولربيرينگ‌هاي توريدال، رولربيرينگ‌هاي مخروطي و رولربيرنيگ كروي كف‌گرد، در شرايط كاركرد يكسان دما كاركرد بيشتري نسبت به انواع ديگر بيرينگ‌ها نظير بلبيرينگ‌هاي شيار عميق و رولربيرينگ‌هاس استوانه‌اي دارند.

هنگام انتخاب روغن به نكات زير توجه شود.
• عمر بيرينگ ممكن است با انتخاب روغني كه از لزجت آن در دماي كاكرد (v) از لزجت اسمي ( v1)، كه از نمودار 5 به دست مي‌آيد، بيشتر باشد، افزايش يابد. براي v>v1  مي‌توان روغن معدني با كلاس  لزجت ISO VG بيشتر يا روغن انديس VI بزرگ‌تر انتخاب نمود. البته اين روغن بايد ضريب فشار، لزجت مشابهي با روغن اوليه داشته باشند. ولي از آن‌جايي كه با افزايش لزجت دماي كاركرد بيرينگ افزايش مي‌يابد افزايش عمر بيرينگ بدين طريق داراي محدوديت مي‌باشد.
• اگر نسبت لزجت κ = ν/ν1  كم‌تر از يك باشد روغن محتوي افزودني‌ها EP توصيه مي‌شود و اگر  k بزرگ‌تر از يك باشد استفاده از افزودني‌هاي EP ممكن است باعث تقويت قابليت اطمينان سيستم شود.
به خاطر داشته باشيد بعضي از افزودني‌ها EP ممكن است اثرات معكوس داشته باشند (بخش توانايي حمل بار، افزودني‌هاي AW,EPAW,EP ).

مثال
بيرينگي با قطر داخلي mm 340=d و قطر خارجي mm 420= D براي كاركرد در سرعت r/min 500=n نياز مي‌باشد. بنابراين با mm 380= (d+D) 5/0=  ، از نمودار 5 لزجت سينماتيكي حداقل v1  براي روانكاري كامل در دماي كاركرد  11mm2/s است. از نمودار زير با فرض دماي كاركرد C ْ 70 روغن مناسب مطابق با كلاس لزجت 32VG ISO بايد لزجت حداقل  32 را در دماي C ْ40  داشته باشد.