:شماره تماس 
 :واتس اپ 

انتخاب ابعاد بیرینگ

 

انتخاب ابعاد بیرینگ

 

ابعاد بیرینگ‌ها در یک کاربرد بر اساس ظرفیت حمل بار آنها نسبت به بارهای وارده و ملاحظات مربوط به عمر و قابلیت اطمینان انتخاب می‌شوند. مقادیر مربوط به ظرفیت اسمی حمل بار دینامیکی ( Basic Dynamic Load Rating ) (C)و ظرفیت اسمی حمل بار استاتیکی (Basic Static Load Rating) (C0) در جداول بیرینگ‌ها آورده شده‌اند. ظرفیت حمل بار دینامیکی و استاتیکی باید مستقل از یکدیگر بررسی شوند. در بررسی بارهای دینامیکی باید طیف بار (Load Spectrum) دینامیکی وارد بر بیرینگ در نظر گرفته شود. این طیف بار باید شامل بارهای سنگین که به صورت ناگهانی و به ندرت وارد می‌شوند، نیز باشد. بار استاتیکی تنها شامل بارهای وارده بر بیرینگ در حال سکون یا دوران با سرعت کم (n<10r/min) نمی‌باشد بلکه باید برای بارهای شوک (بار زیاد در زمان کوتاه) نیز ضریب اطمینان استاتیکی بررسی شود