:شماره تماس 
 :واتس اپ 

انتخاب ابعاد بیرینگ بیرینگ ها ومجموعه Y- بیرینگ ها

انتخاب ابعاد بیرینگ

از آن جایی که این بیرینگ ها ومجموعه  Y- بیرینگ ها با سرعت خیلی پایین  دوران می کنند  ابعاد بیرینگ بر اساس  ظرفیت اسمی  حمل بار استاتیکی C0 در ضریب دمای  fTضرب می شود .
ظرفیت اسمی حمل  بار استاتیکی  موردنیاز  را می توان از رابطه زیر تعیین نمود .
Co req=2Po/fT  
 که در آن 
 Co req = ظرفیت  اسمی  حمل بار استاتیکی موردنیاز ،KN
  Po= بار معادل  استاتیکی  بیرینگ ،‌KN
 fT  = ضریب دما (جدول زیر)

می باشد بار معادل  استاتیکی  P0 از رابطه  زیر تعیین می شود .
  Po=0.6Fr+0.5Fa
 که درآن
 Fr= بار شعاعی  واقعی  بیرینگ ،‌Kn
 Fa= بار محوری  واقعی  بیرینگ ،‌Kn
درهنگام محاسبه P0 باید حداکثر  باری را که ممکن است اعمال شود،‌درنظر گرفت و مولفه های شعاعی  ومحوری  آن در محاسبه  وارد کرد اگر Po<Fr باشد باید از P0=Fr استفاده نمود برای بار ودماهای مختلف مقادیر  Co req  در جدول زیر آورده شده اند با استفاده از ظرفیت اسمی حمل بار استاتیکی محاسبه شده یا به دست آمده  از  جدول زیر می توان بیرینگ مناسب را از جداول  بیرینگ ها و یامجموعه بیرینگ ها انتخاب نمود .
بیرینگ یا مجموعه Y- بیرینگ انتخابی باید ظرفیت  اسمی حمل بار استاتیکی مساوی  یا بیشتر از مقدار مورد نیاز داشته باشد .