:شماره تماس 
 :واتس اپ 

انتخاب ابعاد بيرينگ با استفاده از معادلات عمر

 

انتخاب ابعاد بيرينگ با استفاده از معادلات عمر

 

در كاربردهايي كه در آنها بار وارده به بيرينگ از نظر اندازه و جهت متغير است عمر بيرينگ را نمي‌توان مستقيماً محاسبه نمود و لازم است كه بار معادل مربوط به شرايط متغير محاسبه شود. بار متغير مي‌تواند با تغييرات سرعت، دما، شرايط روانكاري و درجة آلودگي همراه باشد، با پيچيده شدن شرايط، انجام محاسبات مربوطه مشكل مي‌شود.