:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

افزایش عمر کارکرد بیرینگ های بدون سایش NoWear

افزایش عمر کارکرد بیرینگ های بدون سایش NoWear

بیرینگ های بدون سایش  برای شرایطی  که فیلم   روانکاری  ناکافی میباشد ،‌ وقتی که کم تر از  یک است ،‌مناسب  هستند در این شرایط  برای محاسبه عمر بیرینگ های بدون سایش باید در محاسبات عمر از استفاده نمود.
افزایش عمر ناشی از استفاده از بیرینگ های بدون سایش تحت بار کم و سرعت  بالا بستگی به نوع کاربرد  دارد ولی  بنا بر تجربه  افزایش  چند برابر را میتوان  انتظار داشت . البته  محاسبه عمر  تحت این شرایط  مشکل می باشد .
 برای بیرینگ های که با گریس  روانکاری  می شوند و در سرعت های  نزدیک   یا بیشتر   از سرعت  نامی و یا در دماهای  بال کار  می کنند ،‌ دوره روانکاری  مجدد بسیار کوتاه می باشد در این شرایط با استفاده  از بیرینگ های No Wear دوره روانکاری مجدد  را می توان  تا 10 برابر وابسته  به شرایط  کارکرد افزایش  داد.
 درشرایط  کارکرد  با بار زیاد  وروانکاری مرزی درصورت  نیاز به افزایش  عمر کارکرد ،‌بیرینگ های  No Wear می توانند  راه حل مناسبی باشند. پوشش  ضد سایش ،‌ بیرینگ را در مقابل  خرابی ناشی از بار سنگین  وثابت  وارده  بیرینگ که به علت خستگی ایجاد  میشود ،‌حفاظت  نمی کند . تحت بارهای  سنگین  تنش برشی  حداکثر  زیر سطح  پوشش  ودر فولاد  بیرینگ  اتفاق  می افتد  که مشابه  فولاد  بیرینگ  های معمولی است .