تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

اطلاعات تكميلي در رابطه با نصب بيرينگ ها

اطلاعات تكميلي در رابطه با نصب بيرينگ ها

اطلاعات  تكميلي   در رابطه  با نصب   رولر بيرينگ هاي  CARB يا روش بالا روي محوري  SKF را مي توان  درمراجع  زيريافت .
 مراجع:
 [1]SKF Handbook SKF Drive-up
 [2]www.skf.com/mount