تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

اطلاعات تکمیلی در رابطه با نصب بیرینگ ها

اطلاعات تکمیلی در رابطه با نصب بیرینگ ها

 اطلاعات  تکمیلی   در رابطه  با نصب  رولر بیرینگ های  کروی یا روش  بالا روی SKF را می توان درمراجع زیریافت .
مراجع :
 [1]SKF Handbook SKF Drive-up
[2]www.skf.com/mount