تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

اصطکاک راهنمای خطی

اصطکاک

همان طور که در مقدمه ذکر شد، راهنمای خطی یک نوع حرکت غلتش را ممکن می سازد، که با استفاده از ساچمه ها بدست می آید ضریب اصطکاک برای راهنمای خطی می تواند تا 50/1 لغزنده قدیمی باشد. معمولاً این ضریب برای راهنمای خطی 0.004 است زمانیکه بار 10% یا کمتر از بار مجاز اصلی استاتیکی است بیشترین مقاومت از ویسکوزیته گریس و مقاومت اصطکاکی بین ساچمه ها بدست می آید در مقابل، اگر باری بیشتر از بار مجاز اصلی استاتیکی باشد، مقاومت عمدتاً از بار بدست می آید

 

اصطکاک (Kgf)
 نیروی مقاوم اصطکاکی(Kgf )

 ضریب اصطکاک

 بارهای نرمال(Kgf )