:شماره تماس 
 :واتس اپ 

اصطکاک راهنمای خطی

اصطکاک

همان طور که در مقدمه ذکر شد، راهنمای خطی یک نوع حرکت غلتش را ممکن می سازد، که با استفاده از ساچمه ها بدست می آید ضریب اصطکاک برای راهنمای خطی می تواند تا 50/1 لغزنده قدیمی باشد. معمولاً این ضریب برای راهنمای خطی 0.004 است زمانیکه بار 10% یا کمتر از بار مجاز اصلی استاتیکی است بیشترین مقاومت از ویسکوزیته گریس و مقاومت اصطکاکی بین ساچمه ها بدست می آید در مقابل، اگر باری بیشتر از بار مجاز اصلی استاتیکی باشد، مقاومت عمدتاً از بار بدست می آید

 

اصطکاک (Kgf)
 نیروی مقاوم اصطکاکی(Kgf )

 ضریب اصطکاک

 بارهای نرمال(Kgf )