:شماره تماس 
 :واتس اپ 

اثر پیش بار بیرینگ

اثر پیش بار بیرینگ

 دلایل اصلی پیش‌بار بیرینگ‌ها به شرح زیر می‌باشند:
• تقویت سفتی
• کاهش سر و صدا در حین کار
• تقویت دقت حرکتی شفت
• جبران سایش و نشست (Settling) محل استقرار بیرینگ در حین کار و
• افزایش عمر کارکرد

افزایش سفتی
سفتی بیرینگ (بر حسب kn/µm ) نسبت به نیروی وارده به بیرینگ به تغییر شکل الاستیک در بیرینگ تعریف می‌شود. تغییر شکل الاستیک ناشی از بار، در محدوده بار معین، در بیرینگ پیش‌بار شده کم‌تر از بیرینگ بدون پیش‌بار است.

حرکت بی‌سر و صدا
هر چه لقی کارکرد بی‌رنگ کم‌تر باشد اجزای غلتنده در منطقه بدون بار بهتر راهنمایی شده و حرکت می‌کنند و در نتیجه  سر و صدای بیرینگ در حین کار کم‌تر است.

حرکت دقیق شفت
پیش‌بار بیرینگ باعث افزای دقت حرکتی شفت می‌شود زیرا پیش‌بار تغییر شکل شفت تحت بار را محدود می‌کند. برای مثال حرکت دقیق‌تر شفت و افزایش سفتی در بیرینگ‌های پنیو و دیفرانسیل (Diffential) اتومبیل باعث ثابت نگه داشته شدن دقیق تداخل  دنده‌ها (Gear Mesh) می‌شود و بارهای دینامیکی اضافی به حداقل خود می‌رسد. در نتیجه سر و صدا کاهش یافته و عمر چرخدنده‌ها افزایش می‌یابد.

جبران سایش و نشست
سایش و فرآیند نشست در چیدمان بیرینگ‌ها در حین کار باعث افزایش لقی می‌شود که با پیش بار می‌توان آن را جبران کرد.

افزایش عمر کارکرد
در بعضی کاربردها، چیدمان بیرینگ‌های پیش‌بار شده باعث افزایش قابلیت اطمینان و عمر کارکرد بیرینگ می‌شود. پیش‌باری که دقیقاً تعیین شده باشد تأثیر مثبتی بر توزیع بار در بیرینگ و در نتیجه عمر بیرینگ دارد.بخش «حفظ پیش‌بار صحیح»