:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

ابعاد

ابعاد

ابعاد خارجي بلبيرينگ‌هاي خود تنظيم بجز بلبيرينگ‌ها با رينگ داخلي بيرون زده، مطابق استاندارد ISO 15:1998 مي‌باشند. ابعاد بيرينگ‌ها با رينگ داخلي بيرون‌زده مطابق بخش دوم استاندارد DIN 630 مي‌باشند كه در سال 1993 حذف شده است