:شماره تماس 
 :واتس اپ 

ابعاد

ابعاد

سازندگان و استفاده كنندگان از بيرينگ هاي غلتشي به دلايل قيمت، كيفيت و سادگي جايگزيني فقط به اندازه هاي محدودي از بيرينگ ها علاقه مند مي باشد. سازمان بين المللي استاندارد (ISO) طرح هاي عمومي زير را براي ابعاد خارجي (Boundary dimensions  ( بيرينگ ها بنا نهاده است.
-استاندارد ISO 15:1998 براي بيرينگ هاي شعاعي متريك، بجز رولربيرينگ هاي مخروطي
-استاندارد ISO 355:1977 براي رولربيرينگ هاي مخروطي متريك
-استاندارد ISO 104:2002   براي بيرينگ هاي كف گرد متريك