:شماره تماس 
 :واتس اپ 

ابعاد پله ها و گوشه ها

ابعاد پله ها و گوشه ها

ابعاد اجزای در بر گیرنده بیریگ پله شفت و نشیمنگاه رینگ فاصله اندازه و غیره) باید به شکلی باشد که حمایت کافی از رینگ‌های بیرینگ ایجاد شود. ولی نباید هیچ تماسی بین اجزای دورانی بیرینگ و اجرای ثابت برقرار شود. ابعاد مناسب برای پله‌ها و یخ‌ها در جداول مربوط به بیرینگ آورده شده است.(جدول زیر)


ابعاد گوشه‌ها بین محل استقرار بیرینگ بر روی شفت و یا در نشیمگاه باید به صورت یک پخ ساده با شعاع گوشه و بوده که مقادیر آن در جداول بیرینگ‌ها آورده شده‌اند و یا مطابق ابعاد آورده شده در شکل زیر ماشینکاری می‌شوند.

هر چه شعاع پخ بزرگ‌تر باشد توزیع تنش در این ناحیه مناسب‌تر است، لذا برای شفت تحت بار زیاد معمولاً نیاز به شعاع بزرگ‌تری است. در این شرایط یک رینگ فاصله‌انداز بین رینگ داخلی و پله شفت قرار می‌گیرد تا حمایت کافی از رینگ بیرینگ به عمل آید. رینگ فاصله اندازه در سمت پله شفت باید ماشینکاری شود به طوری که با گوشه شفت تماس نداشته باشد (شکل زیر).


رولربیرینگ‌های توریدال CARB
بیرینگ‌هی CARB می‌توانند جابجایی محوری شفت را در داخل بیرینگ تحمل کنند. برای اطمینان از امکان‌پذیر بودن، این جا به جایی باید فضای لازم در طرفین بیرینگ در نظر شود (شکل).


اطلاعات بیشتر در بخش «رولربیرینگ‌های  توریدار CARB»  آورده شده است.