:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

ابعاد پخ ها

ابعاد پخ ها

حداقل اندازه پخ ها(شکل زیر) در جهت شعاعی( r3 (r1 , و در جهت محوری (r2 , r4) در جداول بیرینگ ها آورده شده اند این مقادیر مطابق طرح های عمومی می باشند که در استاندارد های زیر آمدند.
- استانداردهایISO , ISO 15:1998 , ISO 12043: 1995 12044:1995 برای رولربیرینگ های شعاعی ،
- استاندارد ISO 355:1977 برای رولربیرینگ های مخروطی،
- استاندارد ISO 104 : 2002 برای رولربیرینگ های کف گرد.
مقادیر حداکثر حدود پخ ها، که هنگام تعیین ابعاد شعاع گوشه های (Filler radii) شفت و نشیمنگاه مهم می باشند. مطابق استاندارد ISO 582:1995 بوده