:شماره تماس 
 :واتس اپ 

ابعاد و تلرانس ها

ابعاد و تلرانس ها

ابعاد
ابعاد خارجی نشیمنگاه های SNL مطابق استاندارد ISO 113:1999 می باشند . این نشیمنگاه ها از نظر ابعادی با طرح های قبلی SNH ,SNA,SNقابل تعویض می باشند.


تلرانس ها
حدود تلرانس ارتفاع  مرکز H1 (فاصله مرکز نشیمنگاه تا سطح  تکیه  گاه  نشیمنگاه  ) مطابق js11 می باشد  .محل نشستن بیرینگ در نشیمنگاه با تلرانس G7 ماشینکاری شده است .