:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

ابعاد و تلرانس ها

ابعاد و تلرانس ها

ابعاد

ابعاد خارجي رولربيرينگ هاي استوانه اي كف گرد مطابق استانداردISO 104:2002 است .

 

تلرانس ها
رولربيرينگ هاي استوانه اي  كف گرد  به صورت استاندارد با تلرانس هاي نرمال توليد مي شوند ،‌بيرينگ هاي بزرگ تر با تلرنس هاي دقيق تر از نرمال نظير كلاس P5  نيز توليد مي شوند .
 تلرانس هاي نرمال  P5 مطابق استاندارد ISO199:1999 بوده  و درجدول اورده شده اند .

 


 مجموعه  قفسه  ورولرها ،‌واشر  شفت  و واشر نشيمنگاه رولر بيرينگ هاي استوانه اي  كف گرد مطابق  تلرانس هاي آورده  شده درجدول ساخته مي شوند.

 

 

مقادير  متفاوت  با تلرانس هاي  استاندارد ISO در جدول  آورده  شده اند . رولر هاي يك  مجموعه داراي كلاس مشابه بوده و حداكثر   تلرانس  تغييرات قطر آنها  1µm است