:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

ابعاد و تلرانس ها

ابعاد و تلرانس ها

اطلاعات عمومي  بلبيرينگ ها

 ابعاد
ابعاد خارجي بلبيرينگ هاي كف گرد با واشر  نشيمنگاه  تخت و كروي مطابق  استاندارد DIN 711:1988  DINوDIN 715:1987 مي باشند . ابعاد بلبيرينگ هاه با واشر نشيمنگاه  تخت  مطابق استاندارد  ISO 104:2002 مي باشد .
مقادير ارتفاع  H1 براي  بيرينگ ها با واشرنشيمنگاه كروي فقط براي بيرينگ هاي SKF با واشر هاي SKF صحيح مي باشند .


تلرانس ها
بلبيرينگ هاي كف گرد به صورت استاندارد با تلرانس نرمال  توليد مي شوند . بعضي بلبيرينگ هاي يكطرفه با واشر  نشيمنگاه تخت با تلرانس هاي دقيق تر كلاس  P6 و P5 نيزتوليد مي شوند .
تلرانس هاي نرمال ،‌P5 و P6 مطابق استاندارد  ISO 199:1997 بوده  ودرجدول زير آورده شده است .