:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

ابعاد و تلرانس ها

ابعاد و تلرانس ها

ابعاد
ابعاد خارجي  رولربيرينگ ها  CARB مطابق  استاندارد  ISO  15:1998 مي باشند . ابعاد غلاف واسطه  وغلاف  بيرون كشيدني مطابق استاندارد ISO 2982-1:1995 مي باشند .
 

تلرانس ها
رولر بيرينگ هاي  CARB به صورت استاندارد  با تلرانس هاي  نرمال  ساخته  مي شوند  رولر بيرينگ هاي  CARB با قطر داخلي بزرگ تر از mm  300 با رينگ داخلي استوانه اي ويا مخروطي  با تلرانس  هاي دقيق تر  از تلرنس هاي نرمال  ISO نيز توليد ميشوند براي مثال :
- تلرانس  هاي پهنا  بسيار دقيق  از ترانس  نرمال  ISO است . به طوري  كه مشابه  تلرانس هاي رولر بيرينگ هاي كروي كلاس  SKF اكسپلورر مي باشند.(جدول زير)

 


- دقت هاي حركتي  مطابق  تلرانس كلاس  P5 مي باشند.
براي چيدمان هايي كه در آن از بيرينگهاي بزرگ استفاده مي شود رولر بيرينگ هاي  CARB با دقت هاي حركتي  P5 نيز موجود  مي باشند اين بيرينگ ها با پسوند C08 درشماره فني بيرينگ مشخص مي شوند.
مقادير  تلرانس ها مطابق  استاندارد  ISO 492:2002 بوده  و در جدول زير آورده شده اند.