:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

ابعاد و تلرانس ها

ابعاد و تلرانس ها

ابعاد
 ابعاد خارجي رولربيرينگ هاي كروي مطابق استاندارد ISO 15:1998 مي باشند . ابعاد غلاف هاي واسطه وبيرون كشيدني مطابق ISO 2982-1:1995مي باشند .


تلرانس ها
رولر بيرينگ هاي كروي  به صورت استاندارد با تلرانس نرمال توليد مي شوند.رولربيرينگ هاي كروي SKF اكسپلورر تا قطر داخلي 300mm با رينگ داخلي استوانه اي ومخروطي با دقت هاي بيشتر از تلرانس هاي نرمال توليد مي شوند .براي مثال :
- تلرانس پهنا از تلرانس نرمال ISO دقيق تر است (جدول زير) و

 


- دقت هاي حركتي مطابق تلرانس هاي كلاس P5مي باشند .
در چيدمان هايي  كه از رولربيرينگ هاي  كروي  بزرگ استفاده شده ونياز به دقت هاي  حركتي بالا مي باشد، مي توان از رولر بيرينگ هاي كروي با تلرانسP5 استفاده  نمود .اين  بيرينگ ها با پسوند C08 مشخص  شده اند .
تلرانس  هاي قطر داخلي  وخارجي رولر بيرينگ هاي كروي براي  كاربرد هاي  ارتعاشي از نرمال  به ترتيب  به P6 و P5 كاهش  داده  شده اند .
مقادير  تلرانس  ها مطابق  ISO 492:2002 بوده كه در جدول زير آورده  شده اند.