:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

ابعاد و تلرانس بلبیرینگ های شیار عمیق وY-

ابعاد و تلرانس ها

 ابعاد  خارجی
- بلبیرینگ های شیار عمیق مطابق ISO 15:1998
- Y- بیرینگ ها مطابق  ISO 9628:1992
- مجموعه Y- بیرینگ ها مطابق ISO 3228:1993 می باشند .


تلرانس ها
بلبیرینگ های شیار عمیق وY- بیرینگ ها با تلرانس های نرمال  مطابق استاندارد های زیر تولید می شوند .
- ISO 492:2002 (جدول زیر) برای بلبیرینگ ها و

 


- ISO 9628:1992  (جدول زیر)  برای Y- بیرینگ ها


البته به علت پوشش سطوح بیرینگ برای حفاظت در برابر خوردگی  وبهبود خواص حرکتی ممکن است انحرافاتی نسبت به تلرانس های استاندارد  وجود داشته باشد .این انحرافات تاثیری در نصب  و یا کارکرد بیرینگ ندارند .
Y- بیرینگ ها برای شفت های اینچی با تلرانس های مشابه با بیرینگهای شفت های متریک ساخته می شوند .
تلرانس ارتفاع H1 از محور  شفت تا سطح محل نشیمنگاه نوع Plummber Block برابر mm 0/-025 است.