:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

ابعاد و ترانس ها

ابعاد و ترانس ها

ابعاد
 ابعاد خارجي بلبيرينگ هاي شيار عميق ورولر بيرينگ هاي استوانه اي INSOCOAT مطابق استاندارد ISO 15:1998 است .


تلرانس ها
بيرينگ هاي INSOCOAT با تلرانس هاي نرمال توليد مي شوند .بعضي از بلبيرينگ هاي شيار عميق با تلرانس بهتر P5نيز موجود ميباشند.

مقادير تلرانس مطابق استاندارد ISO 492:2002 بوده (جدول زير)


 

لايه پوشش 100µm اكسيد آلومينيوم بر روي  سطوح خارجي يا داخلي  بيرينگ اثري  بر دقت هاي ابعادي  وحركتي  بيرينگ ندارد. (جدول زير)