:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

ابعاد،تلرانس ها،لقي داخلي

ابعاد،تلرانس ها،لقي داخلي

بلبيرينگ هاي شيار عميق مختلط مطابق استاندارد هاي زير ساخته مي شوند.  (جدول زير)
- ابعاد خارجي  مطابق استاندارد ISO 15:1998
- تلرانس هاي نرمال  مطابق  استاندارد ISO 492: 2002
- لقي  داخلي C3 مطابق  استاندارد ISO 5753:1991