تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

آلودگی ها

آلودگی ها

 اگر شرایط کارکرد آلوده باشد ذرات آلوده کننده وارد بیرینگ شده و عبور اجزای غلتنده از روی آنها ایجاد ارتعاشی می‌کند که مقدار آن بستگی به مقدار، اندازه و ترکیب ذرات آلوده کننده دارد. در این حالت فرکانس خاصی ایجاد نشده ولی ممکن است سروصدای قابل شنیدن تولید شود.